Novinsky Boulevard, 11

Year: 2016

Location: Moscow

Status: Landscaping concept

Team:

Evgeny Reshetov, Tatiana Sinelnikova, Yelizaveta Dorrer, Alexandra Kim